GP-Baterries_x50.jpgSportime_x50.jpgSuperior_x50.jpgbringa-city_x50.jpgeletfa_x50.jpghigh5_x50.jpglibb__x50.jpgsalomon_x50.jpgsportpiac_160.jpgtrexpert_x50.jpg

Pin It

hun cross logo 300

Általános Részvételi Szabályzat

Az X2S SPORT Kft. (székhely: 1077 Budapest, Király utca 89., mint szervező (a továbbiakban: Szervező) az általa szervezett eseményeken (így pl. verseny, túra, sorsolás stb) (a továbbiakban: Rendezvény) részt vevő személyeket (a továbbiakban: Résztvevő) az alábbiakról tájékoztatja:


I. Általános rendelkezések

 1. A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy Rendezvény kiírását teljes körűen elolvasta, megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el. 18 év alatti kiskorú csak akkor vehet részt a Rendezvényen, ha törvényes képviselője helyette és nevében írásban előzetesen kijelentette, hogy a Rendezvény kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el . A hozzájáruló nyilatkozatot a kiskorú a Rendezvény megkezdését megelőzően köteles a Szervezőnek átadni. E hozzájárulás meglétét a kiskorú a Szervező felhívására igazolni köteles.

 2. Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, valamint a rajtszámok, vagy az időmérő chip nem, vagy nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.

 3. Szervező az előnevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat Résztvevő a megadott előnevezési határidőig megfizette. Amennyiben a nevezési díj nem érkezik meg az eseményt megelőző munkanapig Szervező bankszámlaszámára, úgy Résztvevőnek helyszíni nevezési díjat kell fizetni. Az esemény után beérkező díjakat az alábbiak szerint fizetjük vissza:

 • Amennyiben a befizetés, vagy a banki átutalás indításának napja az előnevezési határidő lejárta napján, vagy előtte történt, akkor a helyszíni nevezési díjat

 • Amennyiben a befizetés, vagy a banki átutalás indításának napja az előnevezési határidő napja után történt, akkor az előnevezési díjat

 1. Résztvevő köteles a versenyközpontban kapott rajtszámot teljes méretében (levágás, behajtás nélkül) az alábbi módon rögzíteni:

 • Országúti kerékpárversenyen, a Résztvevő derekán, a jobb oldalon, két rajtszám esetén, a baloldalon is, a ruházatra biztosító tűvel rögzítve.

 • Mountain bike versenyen kábelkötegelővel vagy más rögzítővel a kormányra, szemből olvashatóan. Két rajtszám esetén a második szám a sportoló derekára kerül, középre, vagy a jobb oldalára a ruházatra, biztosító tűvel rögzítve.

 • Futóversenyen a rajtszám viselése minden esetben elől, szemből jól olvashatóan biztosító tűvel, vagy más olyan rögzítővel, ami a rajtszámot nem takarja el.

 • Triatlonversenyen a Magyar Triatlon Szövetség Versenyszabályzata szerint. (Résztvevő a regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy a Magyar Triatlon Szövetség Versenyszabályzatát teljes körűen elolvasta, megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette, és magára kötelezőnek ismeri el.)

A rajtszámnak az esemény teljes időtartama alatt jól láthatónak kell lennie, azt letakarni, elforgatni nem szabad.

 1. A verseny feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottait (zsűri, pályabírók) haladéktalanul tájékoztatni, és a rajtszámot levenni.

 2. Résztvevő köteles a versenyközpontban kapott chipet az adott esemény kiírásának megfelelően a megadott helyen, a verseny alatt viselni. Résztvevő köteles a chipet az esemény befutóját követően a Szervező részére átadni; baleset, nem várt esemény vagy a verseny feladása esetén a chipet a Szervező részére köteles 8 napon belül saját költségére visszajuttatni.

 3. A Résztvevő a kijelölt útvonalon köteles haladni. Amint a Résztvevő elhagyja a kijelölt útvonalat, a versenyből diszkvalifikálásra kerül, kivéve, ha ezt nem szándékosan tette és a rendezvény meghirdetett ideje alatt visszatér a kijelölt útvonalra, úgy, hogy a teljes távot teljesíti.

 4. Résztvevő köteles az ellenőrző pontokon áthaladni.

 5. Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat (KRESZ), betartani különös tekintettel az alábbiakra:

 • Jobbra-tartási kötelezettség,

 • Elsőbbségadási kötelezettség

A Rendezvények részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait maradéktalanul betartani!

 1. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy a Rendezvényre rendszeres edzéssekkel, megfelelően felkészült, a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szív-érrendszeri vagy egyéb a rendezvényen való részvételt hátrányosan befolyásoló megbetegedésben nem szenved. Azoknak, akik nem rendelkeznek sportolói versenyengedéllyel, ajánljuk, hogy a rendezvény előtt sportorvossal vizsgáltassák meg, hogy egészségi állapotuk megfelel-e egy versenyen/túrán való részvételhez.

 2. A Rendezvényen a Résztvevő saját felelősségére vesz részt. A Rendezvénnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, vagyoni és nem vagyoni kárért, a Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.

 3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező által szervezett Rendezvények alapos technikai tudást, megfelelő erőnléti felkészülést igényelnek. A Rendezvények között egyesek (így pl. a tereptriatlon, terepduatlon vagy terepkerékpár versenyek) kifejezetten nehéz, technikás pályarészeket is tartalmazhatnak (hasonlóan a nemzetközi, külföldi szervezetek hasonló jellegű versenyeivel). Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a terepversenyek esős, hideg időben fokozott figyelmet, koncentrációt igényelnek. A Szervező ajánlja, hogy a Résztvevő a Rendezvényt megelőzően kellő időben érkezzen meg a helyszínre, annak érdekében, hogy a pályát megismerhesse a Rendezvény előtt, ill. a Szervező technikai tájékoztatóján is részt tudjon venni.

 1. A Szervező által szervezett kerékpáros túrákon és versenyeken Résztvevő köteles fejvédőt használni. A Résztvevő – saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja az eseményből.

 2. Résztvevő hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező, valamint a Rendezvény / Szervező állandó vagy eseti támogatói, szponzorai reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét és eredményét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

 3. A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon kívül történő szemetelés a versenyből/túrából való kizárást vonja magával!

 4. A Szervező versenyein helyezést elért versenyzők díjukat kizárólag az eredményhirdetésen személyesen vehetik át. A díjak utólagos átvételére nincs mód.

 5. A Szervező az esőnap nélkül meghirdetett rendezvényeit rossz időjárási körülmények között is megtartja, kivéve ha – a Szervező kizárólagos mérlegelése alapján – az időjárási körülmények a Résztvevő személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetnék. Ez utóbbi esetben az esemény elmarad.

 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny/túra kiírásokat az eseményt megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező hivatalos honlapján, a www.3x2s.hu oldalon és a helyszínen ad tájékoztatást.

 7. 18 évnél fiatalabbak csak szülői (sportegyesület tagjaként edzői, oktatási intézmény diákjaként pedagógusi) engedéllyel nevezhetnek, regisztrálhatnak és / vagy vehetik át a rajtszámot. Szülői felelősségvállalási nyilatkozat a Szervezőtől kérhető vagy (1. sz. melléklet). A nevezés elküldésével a Résztvevő illetve annak képviselője (szülő, pedagógus, edző) elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta.

 8. Szervező versenyein vitás esetekben óvás lehetséges. Az óvást legkésőbb az adott versenyszám versenykiírásban szereplő eredményhirdetése előtt 15 perccel, írásban kell benyújtani a Versenyigazgatóhoz, 5.000,- forint óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket a Szervező kivizsgálja és az érintetteknek szóban és/vagy írásban válaszol. Jogosnak ítélt óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. Az elutasított óvások díját Szervező a Magyar Paralimpiai Bizottság számlájára fizeti be.

 9. Szervező versenyein az itt nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU), Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI), valamint a Magyar Triatlon Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Kerékpársportok Szövetségének és annak, szakági szövetségeinek szabályzatai érvényesek, értelemszerűen irányadóak.

 10. A jelen általános szabályok az egyes események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, melyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

II. Nevezési díj visszafizetése és átnevezés

  1. A Rendezvény napját megelőző hétfőig, e-mailben, személyesen vagy postai úton írásban történő lemondás esetén Szervező a már elküldött nevezési díjat 500 Ft kezelési költség levonása után visszafizeti. A kezelési költség levonása után a befizetett nevezési díj egy későbbi Szervező esemény nevezési díjába beszámítható.

  2. A Rendezvény napját megelőző hétfőig, e-mailben, személyesen vagy levélben kért módosítást (távváltoztatás, más nevezőre való átruházás) Szervező 500 Ft kezelési költségért vezeti át.

  3. A Rendezvény napját megelőző keddtől, e-mailben, személyesen vagy postai úton írásban történő lemondás esetén Szervező a már elküldött nevezési díjat 30% kezelési költség levonása után visszafizeti. A kezelési költség levonása után a befizetett nevezési díj egy későbbi Szervező esemény nevezési díjába beszámítható.
   A rendezvény napja előtti keddtől, kizárólag e-mailben vagy személyesen kért módosítást (távváltoztatás, más nevezőre való átruházás) a Szervező 500 Ft kezelési költségért vezeti át.

  4. A Szervező nevezési díjat utólagosan nem fizet vissza.

III. Sorsolási szabályzat

  1. Egyes Rendezvényeken a regisztrált Résztvevők között a Szervező ajándékokat sorsol ki.

  2. A sorsolás helyét és időpontját az adott esemény kiírása tartalmazza.

  3. A nyertesnek jelen kell lennie a sorsolás helyszínén és személyesen kell átvennie a nyereményét. Amennyiben a sorsolást követő 1 percen belül a kisorsolt nem jelentkezik, úgy új sorsolás(oka)t tartanak addig, amíg nem lesz meg a nyertes a helyszínen.

  4. A sorsolásban Résztvevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, valamint azokat Szervező valamint a Rendezvény / Szervező állandó vagy eseti támogatói, szponzorai reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. A sorsolás Résztvevője hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

  5. A sorsoláson nem lehetnek nyertesek a Szervező munkatársai, és azok Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

IV. Adatvédelem

  1. Résztvevő a regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Rendező és az általa megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék.

  2. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 3. § (1) bekezdés a) pontja (azaz az érintett önkéntes hozzájárulása), továbbá Adatvédelmi törvény) 3. § (6) bekezdése.

  3. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja és emiatt a Szervező nem képes a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésére, úgy ez a Résztvevő jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének, sorsoláson való részvételének érvénytelenségével jár.

  4. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:

 • a Résztvevő azonosítása;

 • a túrán / versenyen / eseményen való részvétel biztosítása;

 • sorsolás lebonyolítása és a nyeremény átadása, ideértve a nyereményjuttatás adózási vonzatait is;

 • túráról / eseményről, sorsolásról, nyereményátadásról való média-beszámoló keretében hang- és képfelvételek készítése;

 • panaszkezelés;

 • Résztvevő tájékoztatása a Szervező tevékenységéről, információk átadása.

  1. Szervező a tudomására jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozza, és az adatkezelési cél megszűnését követően törli, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem használja fel azokat.
   Szervező biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.

  2. A Résztvevő kérelmére a Szervező tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem előterjeszthető e-mailen vagy postai úton a Szervező elérhetőség rovatban megadott postacímen. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást, a kérelem előterjesztésével azonos módon. A Résztvevő kérheti, hogy a Szervező a valóságnak meg nem felelő személyes adatait helyesbítse, illetve módosítsa. Ilyen tárgyú kérelmet e-mailen vagy postai úton lehet előterjeszteni. A Résztvevő saját, a regisztráció alkalmával megadott személyes adatainak törlését a Szervező elérhetőség rovatban megadott postai címén kezdeményezheti. A Szervező a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, kivéve, ha azok kezelését jogszabály írja elő. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

  3. Amennyiben a Résztvevő személyes adatai jogellenes kezelését tapasztalja, úgy az Adatvédelmi törvény 16/A. §-a alapján lehetősége van ez ellen tiltakozni. Tiltakozását postai úton tudja eljuttatni a Szervezőhöz. A Szervező valamennyi ilyen tartalmú kérelmet, bejelentést annak beérkezésétől számított 15 napon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt írásban vagy postai cím megadásának hiányában a bejelentés benyújtásával azonos módon tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben az érintett Résztvevő a Szervező által a vizsgálat lezárását követően meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlését követő 30 napon belül az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A Résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi Biztos (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor utca 22.; Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) segítségét is.
   A Szervező olyan biztonsági intézkedéseket és eszközöket alkalmaz (mint például tűzfalakat), melyek megakadályozzák az általa kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést vagy azok megváltoztatását.

V. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szervező a jelen Szabályzat megsértésének megállapítása esetén ezen okból a Résztvevőt az eseményből (túrából, versenyből, sorsolásból) kizárhatja.

Pin It

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Az oldal használatával elfogadod a sütik használatával kapcsolatos irányelveket.

(Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE szerint)